Privacyverklaring Fotografie Mieke Tol


 
Fotografie Mieke Tol gevestigd aan de Leliestraat 8 1131 LG Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens www.fotografie-mieke-tol.jimdosite.com leliestraat 8 1131 LG Volendam 0628678203 Mieke Tol- Buys eigenaar van Fotografie Mieke Tol zij is te bereiken via [email protected]
Persoonsgegevens
Fotografie Mieke Tol verwerkt persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres en huisnummer
- woonplaats
- Telefoonnummer
- E- mailadres
- Foto’s in opdracht gemaakt

Met welkdoel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotografie Mieke Tol respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Vanuit overeenkomst om goederen en diensten bij u af te leveren.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Vanuit wettige plicht voor het behandelen van uw betaling.
- Vanuit gerechtvaardigd belang in opdracht van u als klant of derden, dan wel t.b.v. marketingdoeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fotografie Mieke Tol bewaart uw gegevens op papier en PDF bestand voor onbepaalde tijd. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotografie Mieke Tol verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Fotografie Mieke Tol mag foto’s waar u kenbaar op staat met toestemming gebruiken, onder andere voor social media. Portretrechten gelden niet voor honden, katten en paarden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door Fotografie Mieke Tol gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fotografie Mieke Tol gebruikt van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotografie Mieke Tol en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, mrz (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) , paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotografie Mieke Tol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, volgend de normering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit wordt regelmatig geëvalueerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]